§ 1 Definitioner
Netsted: Ved et netsted/websted forstås en samling af beslægtede websider, indbyrdes tæt forbundne med link og på samme web-server. Et netsted udgør en privat eller juridisk persons, organisations eller en aktivitets fremtræden på World Wide Web.

Domæne: Et Domæne udgør en afgrænset del af det samlede Internet. Et Domæne identificeres via et domænenavn/URL – ex www.domæne.dk. Domænet omfatter udover det ved domænenavnet betegnede alle underliggende mapper og biblioteker – ex www.domæne.dk/mappe/  - men ikke sub-domæner – ex sub.domæne.dk

§ 2 Aftalens omfang
Stk. 1) Nærværende aftale gælder kundens brugsret til det i ”bilag A beskrevne software og tilhørende dokumentation (under ét herefter kaldet softwaren) og det i ’Bilag B – Kundens system’ specificerede netsted/domæne.

Stk. 2) Kunden erhverver udelukkende en uoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til softwaren og må udelukkende anvende softwaren på den aftalte måde og på det aftalte domæne.

Stk. 3) Ejendomsretten til softwaren og den tilhørende dokumentation tilhører leverandøren og dennes evt. underleverandører.

Skt. 4) Softwaren må kun anvendes til det i ’Bilag B – Kundens system’ aftalte system og formål. Evt. misbrug vil øjeblikkeligt føre til lukning af den pågældende service og ophævelse af aftalen, og leverandøren vil kræve erstatning for uberettiget brug af softwaren.

§ 3 Pris og betaling
Stk. 1) Betalingen for brugsretten af softwaren sker som en årlig licensafgift, der betales forud, ét år ad gangen. Betaling sker i danske kroner. De i ’Bilag C – Priser og betaling’ anførte priser er inklusiv told og gældende afgifter – og eksklusiv moms. Priserne reguleres i forhold til nettoprisindekset.

Stk. 2) Leverandøren fremsender ved aftalens indgåelse faktura og herefter løbende hvert år på årsdagen indtil aftalens opsigelse.

Stk. 3) Ved kundens forsinkede betaling påløber der renter af det forsinkede beløb med 2 % pr. påbegyndt kalendermåned.

Stk. 4) I tilfælde af kundens betalingsrestance og kunden trods skriftlige påkrav med otte kalenderdages betalingsvarsel fortsat udebliver med betalingen, er leverandøren berettiget til uden yderligere varsel at hæve aftalen.

§ 4 Levering og driftsmiljø
Stk. 1) Leverandøren leverer den i ’Bilag A – Softwaren og driftsmiljø’ beskrevne software til kunden ved aftalens indgåelse.

Stk. 2) Kunden er for egen regning selv ansvarlig for implementering af softwaren i eget system.

§ 5 Leverandørens forsinkelse
Stk. 1) Overskrides den aftalte leveringsdato med 30 kalenderdage, er kunden berettiget til - efter at have givet skriftligt påkrav med 14 dages varsel - at hæve kontrakten, dersom der fortsat ikke er leveret. Leverandøren er erstatningsansvarlig overfor kunden efter dansk rets almindelige regler. Det maksimale erstatningsbeløb er dog begrænset til kr. 4.000,00. Leverandøren er ikke ansvarlig for driftstab, tabt avance, følgeskader eller andet indirekte tab.

Stk. 2) I tilfælde af kundens ophævelse af nærværende aftale, er kunden forpligtet til at tilbagelevere alt modtaget materiale såsom manualer og licenser, samt at tilintetgøre, overskrive eller på anden måde fjerne filer, der rummer kopier af softwaren, så denne ikke kan genskabes. Leverandøren er berettiget til at kræve kundens underskrift på, at dette er sket.

Stk. 3) Hvis kunden hæver nærværende aftale, er leverandøren endvidere berettiget til uden forudgående varsel og inden for normal arbejdstid sammen med en statsautoriseret revisor at kontrollere, at kunden har opfyldt sine forpligtelser i henhold til ovennævnte stk. 2. Viser det sig, at kunden ikke har opfyldt sine forpligtelser, er leverandøren berettiget til at fakturere kunden for fortsat brug og kræve sine omkostninger i forbindelse med kontrolbesøget refunderet.

§ 6 Vedligeholdelse og support
Stk.1) Leverandøren er forpligtiget til at yde support og vedligeholdelse på den leverede software i henhold til betingelser i ’Bilag D – Support og vedligehold’.

§ 7 Fejl og mangler
Stk. 1) Leverandøren indestår for, at softwaren og den tilhørende dokumentation opfylder specifikationen, jf. ’Bilag A – Softwaren og driftsmiljø’. Er dette ikke tilfældet, er programmellet mangelfuldt.

Stk. 2) Leverandøren er erstatningsansvarlig overfor kunden efter dansk rets almindelige regler. Det maksimale erstatningsbeløb er dog begrænset til kr. 4.000,00. Leverandøren er ikke ansvarlig for driftstab, tabt avance, følgeskader eller andet indirekte tab.

§ 8 Dokumentation
Stk. 1) Leverandøren forsyner kunden med al nødvendig dokumentation, herunder applikationsmanual i elektronisk form, således at kunden selv kan implementere softwaren i det i ’Bilag B – Kundens system’ beskrevne system.

§ 9 Produktansvar
Stk. 1) Leverandøren ifalder alene produktansvar efter dansk rets regler.

§ 10 Opsigelse
Stk. 1) Denne aftale kan opsiges fra leverandørens side med 3 måneders skriftligt varsel til udgangen af en kalendermåned, dog tidligst med virkning 12 måneder fra aftalens ikrafttræden, og fra kundens side med mindst 3 måneders skriftligt varsel forud for aftalens årsdag, dog tidligst med virkning 12 måneder aftalens ikrafttræden.

§ 11 Tavshedspligt
Stk. 1) Leverandøren og dennes personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende kundens forhold, som leverandøren eller dennes personale får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne kontrakt.

Stk. 2) Tilsvarende skal kunden og dennes personale iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende leverandørens forhold, som kunden eller dennes personale får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne kontrakt.

Stk. 3) Den generelle viden som leverandøren måtte erhverve vedrørende det leverede i forbindelse med opfyldelsen af nærværende kontrakt, har leverandøren ret til at anvende i forbindelse med opgaver for tredjemand.

Stk. 4) Leverandøren er berettiget til at bruge kunden som reference, herunder at henvise til kunden og kundens applikation fra leverandørens hjemmeside.

§ 12 Ændringer af softwaren m.m.
Stk. 1) Såfremt kunden uden leverandørens samtykke udfører ændringer af programmel eller udstyr eller tilslutter/indlægger andet udstyr/programmel, der øver væsentlig indflydelse på systemets rette funktioner, er leverandøren berettiget til for fremtiden at kræve sig fritaget for enhver forpligtelse i relation til det leverede, herunder afhjælpning af mangler i den udstrækning, det er rimeligt begrundet. Genskaber kunden den oprindelige situation, forbliver leverandørens forpligtelser bestående.

§ 13 Force majeure
Stk.1) Ingen af parterne skal i henhold til nærværende aftale anses for værende erstatningsansvarlige overfor den anden part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger udenfor partens kontrol og som parten ikke ved kontraktens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet, herunder eksempelvis arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af stk. 1 og som leverandøren ikke burde have undgået eller overvundet.

Stk. 2) Force majeure ved forsinkelse kan højest gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for leverandøren udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende.

Stk. 3) Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 10 hverdage efter, at force majeure er indtrådt.

Stk. 4) Den part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at annullere kontrakten, såfremt den aftalte overtagelsesdag overskrides med 60 arbejdsdage som følge af force majeure. I tilfælde af sådan annullering tilbageleverer begge parter snarest muligt, hvad de har modtaget fra den anden part, og der består derefter ingen yderligere krav mellem parterne. I sidstnævnte situation finder § 5 stk. 2 og stk. 3 tilsvarende anvendelse.

§ 14 Parternes rettigheder
Stk. 1) Alle rettigheder til den leverede software samt dertil hørende dokumentation, herunder kildekode tilhører leverandøren. Ophavsretten, ejendomsretten samt enhver anden rettighed til det i nærværende aftale omhandlede, tilhører derfor leverandøren. Kunden erhverver således alene en ikke-eksklusiv uoverdragelig brugsret til det leverede, hvilket gælder såvel den oprindelige version af det leverede som evt. senere versioner.

Stk. 2) For så vidt angår de dele af det leverede, som forefindes i maskinlæsbar form, omfatter kundens brugsret tillige en ret til at fremstille kopier i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til kundens driftssikkerhed.

§ 15 Tredjemands rettigheder
Stk. 1) Leverandøren indestår overfor kunden for, at den leverede softwares brug ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ophavs-, patent- og varemærkerettigheder.

Stk. 2) Rejses der af tredjemand sag mod kunden med påstand om retskrænkelse, skal leverandøren efter kundens skriftlige meddelelse herom straks overtage sagen og holde kunden skadesløs for enhver omkostning som følge af sagen.

Stk. 3) Krænker softwaren og den tilhørende dokumentation tredjemands ret, skal leverandøren for egen regning skaffe kunden ret til den fortsatte udnyttelse af det leverede eller af tilsvarende programmel, der kan udnyttes uden ulempe og yderligere omkostninger for kunden. Kan dette ikke lade sig gøre, ifalder leverandøren erstatningsansvar overfor kunden efter dansk rets almindelige regler, jf. dog om erstatning ’§ 7 Fejl og mangler’ stk. 2.

§ 16 Tvister
Stk.1) Enhver tvist, der har sit grundlag i nærværende aftale, dens indgåelse, gennemførelse eller ophør skal, såfremt mindelig ordning ikke kan opnås, afgøres af de almindelige danske domstole.

Stk. 2) Parterne aftaler Hjørring som værneting.

Thrane.nu